حرف اول تولید کننده:    A    B    C    E    G    H    I    J    K    M    N    O    P    Q    R    S    T    V    W    Z    ا    ر    س    ش    ل    ن    ه

C
I
J
O
Q
R