حرف اول تولید کننده:    A    B    E    G    H    I    J    K    M    P    Q    R    S    T    V    W    Z    ا    س    ش    ل    ن    ه

I
J
Q
R
V