حرف اول تولید کننده:    A    B    E    G    H    I    J    K    M    P    R    S    T    V    ا    س    ش    ل    ن    ه

H
I
J
R
V